Warunki uczestnictwa


Uczestnik/Uczestniczka projektu zobowiązuje się do:

a. wypełniania i podpisywania dokumentów niezbędnych do realizacji projektu.
b. regularnego uczestniczenia w wybranych formach wsparcia zgodnie z harmonogramem zajęć oraz wytycznymi osób prowadzących zajęcia i uzyskania wymaganej frekwencji na poziomie min. 80% zajęć dydaktycznych przewidzianych w wybranej formie wsparcia;
c. bieżącego informowania Łódzkiego Uniwersytetu Dziecięcego o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział Uczestnika/Uczestniczki w projekcie;
d. poinformowania Łódzkiego Uniwersytetu Dziecięcego w formie mailowej lub pisemnej o każdej zmianie swoich danych osobowych.
e. przestrzegania wewnętrznych regulaminów, ustalonego porządku pracy i przepisów przeciwpożarowych oraz zasad BHP obowiązujących w miejscach odbywania zajęć.